DRET CIVIL


El Dret Civil està present en la nostra vida quotidiana i adopta maneres molt diverses, com subscriure contractes, acceptar ofertes, reclamar quantitats degudes, o sol·licitar indemnitzacions per danys causats per terceres persones.

És important un bon assessorament jurídic abans de signar un contracte per conèixer tot l'abast del mateix.

El Dret Processal Civil ens porta a distingir entre els Procediments Monitori, Verbal i Ordinari , seguir tots els seus tràmits fins a la seva finalització i dictar-se Sentència. Així com interposar tots els Recursos necessaris contra les resolucions judicials que no s'ajustin als interessos dels clients.

És quan el consentiment d'una de les parts o ambdues és prestat per error, violència, intimidació o dol i serà nul i com a conseqüència es produirà la nul·litat del contracte.

Més de 20 anys d'experiència en l'àmbit del Dret Civil

Són requisits per a l'existència d'un contracte el vàlid consentiment dels contractants, l'objecte lícit que sigui matèria del contracte i la causa de l'obligació que s'estableixi. I amb la correcta interpretació del contracte portem a l'èxit els acords suscritos.en cas d'incompliment d'obligacions, qualsevol de les parts pot iniciar un Procediment Civil, mitjançant Demanda que es presenta, segons la competència, al Jutjat de Primera Instància que correspongui i ve determinat els tràmits del procés a seguir segons la seva quantia i la seva matèria podent ser Monitoris, Verbals o Ordinaris.
A la demanda inicial li pot seguir la presentació d'escrit de contestació i, si escau, reconvenció, escrits d'al·legacions, proves, pràctica de les mateixes, vista oral, conclusions, i tots els tràmits fins a finalitzar el procés civil o recaure Sentència que, serà definitiva quan contra la mateixa ja no calgui interposar Recurs algun.

El dret civil també regula els actes mortis causa que són els que assorteixen efectes a la defunció de la seva otorgant com en els Testaments, i l'Acceptació de l'Herència pels seus hereus, legataris, legitimaris o, cas de morir sense Testament és necessari seguir el procediment ab-intestat davant Notario o en els Jutjats.

En la nostra dilatada experiència de més de quinze anys a Boza Advocats, sabem i ens consta que la prèvia intervenció nostra en l'assessorament i redacció dels contractes els imprimeix màxima eficàcia evitant judicis posteriors.
La nostra intervenció en procediments judicials garanteix l'èxit de les pretensions dels nostres clients.