DRET DE FAMÍLIA


El Divorci, la Separació, ja sigui temporal o definitiva, és la ruptura de la parella i d'un projecte en comú i la fallida d'una economia familiar.Les lleis actuals ens permeten aconseguir acords en els Convenis Reguladors per a la salvaguarda dels drets i interessos dels fills i els propis dels progenitors i cònjuges.

Quan l'acord és impossible, plantegem les Demandes Contencioses de Divorci i Separació davant els Tribunals fins a dictar-se Sentència que determina els efectes legals de la ruptura de la parella amb totes les qüestions personals i econòmiques i, si escau, amb la salvaguarda dels drets dels menors.

És obligatori i ha de regular les formes en què tots dos progenitors exerceixen les responsabilitats parentals, és a dir, les tasques, intercanvis dels fills, vacances, tot el que comporta la guarda, educació i cura dels fills.

Boza Advocats, experts en Dret de Família

Davant la ruptura matrimonial i la crisi definitiva de parella tramitem el Divorci i la Separació de mutu acord, signant el Conveni Regulador dels seus efectes corresponent. No obstant això, quan això no és possible, instem la Demanda Contenciosa i seguim tots els seus tràmits fins a dictar Sentència. Igualment, en ser necessari, sol·licitem l'adopció de Mesures prèvies o coetànies a la Demanda principal i celebrem la Vista i seguim tots els tràmits.
Quan és una parella de fet, presentem Demanda i seguim, igualment, tots els tràmits jurídics fins a obtenir Sentència. Si la sentència obtinguda no satisfà els interessos dels nostres clients, interposem els Recursos previstos legalment.


En els més de vint anys d'exercici de la professió i més de quinze anys a Boza Advocats, la nostra prioritat és la salvaguarda dels interessos dels nostres clients i tramitar els divorcis de manera àgil i sense major complexitat que la que l'assumpte requereixi, amb índexs alts de satisfacció per als nostres clients en aconseguir situacions justes per a les parts i protegides per als fills.