DRET MERCANTIL


Pràcticament la totalitat de les empreses espanyoles s'acullen al model de societat mercantil capitalista. Per això, en constituir una societat, és important assessorar-se i saber quin és la més adequada per a cada cas.

Pot trobar-se en situació d'insolvència, és a dir, no poder pagar els seus crèdits i ser per raons sobrevingudes, i per a això està el procediment concursal, per detenir la meritació d'interessos i possibilitar una quitació i espera que faci possible complir en el temps, amb les obligacions que en aquest moment no poden fer-se efectives.

També pot ser el creditor d'una persona física o jurídica immersa en un concurs de creditors, llavors s'ha de comunicar el crèdit al concursat, a l'objecte que sigui inclòs tant en l'informe concursal com en la proposta de conveni i poder obtenir el cobrament almenys d'una part del deute.

És la societat que la seva capital social està dividit en accions i s'integra per les aportacions de tots els socis, els qui no respondran personalment dels deutes socials i la capital social dels quals no podrà ser inferior a 60.000.-€.

Àmplia experiència en l'àmbit del Dret Mercantil

A Boza Advocats, li assessorarem i li facilitarem tots els tràmits necessaris per constituir una societat de capital o modificar una ja existent amb la redacció dels seus estatuts , elevar a Escriptura pública i inscriure en el Registre Mercantil. Així com assistir a les reunions de socis i accionistes, a les seves Juntes i assessorament integral per al bon funcionament de l'empresa.
Igualment, promoure els concursos de creditors o comparèixer en ells en reclamació del crèdit hagut d'i exigir el seu pagament al concursat.

A Boza Advocats oferim els nostres serveis jurídics per a l'obtenció de màxim garantia d'èxit en la constitució de la seva societat de capital i bon funcionament de la mateixa.
Igualment, la nostra prioritat és que en casos d'insolvència per causes sobrevingudes puguin superar-se i sinó poder acollir-se a un procediment concursal.
Quan el nostre client és el creditor actuem amb màxima eficiència per aconseguir el pagament dels seus crèdits i siguin liquidades els deutes amb ell contretes.