Accidents de Trànsit

Qualsevol persona pot veure’s involucrada en un accident de circulació i sofrir danys i lesions corporals.

Quan hi ha implicat almenys un vehicle en moviment en la via pública i per un esdeveniment fortuït s’ocasionen danys i lesions en les persones, es poden reclamar per ells, cobrint el seu pagament les companyies asseguradores.

¿S’HAN DESPENALITZAT LES FALTES?

Amb l’EL 1/2015 de 30 de març de reforma del Codi Penal, s’ha despenalitzat les faltes , per la qual cosa actualment, en els supòsits de lesions produïdes per imprudència lleu com pot ser per exemple una fuetada cervical, el lesionat ha d’acudir a la via civil per reclamar la indemnització que crea correspondre-li.

¿ÉS NECESSARI RECLAMAR PRÈVIAMENT A LA COMPANYIA D’ASSEGURANCES ABANS D’ACUDIR ALS JUTJATS?

És necessària la prèvia reclamació del perjudicat a l’assegurador, abans d’acudir als jutjats i anar degudament assessorat per l’Advocat.

¿COM ES DUU A TERME AQUESTA RECLAMACIÓ PRÈVIA A LA COMPANYIA D’ASSEGURANCES?

Aquesta reclamació prèvia haurà de realitzar-se per escrit a la companyia d’assegurances i la companyia d’assegurances en el termini màxim de tres mesos, haurà de realitzar oferta motivada d’indemnització si considera que concorre la seva responsabilitat o bé resposta motivada en cas contrari.

¿ESTÀ OBLIGADA LA VÍCTIMA ACCEPTAR LA RESPOSTA DE LA COMPANYIA D’ASSEGURANCES?

La víctima pot acceptar o no l’import ofert per la companyia d’assegurances i pot mostrar-se disconforme amb la resposta donada per ella, en aquest cas haurà de presentar l’oportuna demanda de reclamació de danys i perjudicis derivats de la circulació contra la companyia d’assegurances davant els Tribunals.

¿SEGUEIX EXISTINT LA VIA PENAL PER RECLAMAR PER LES LESIONS SOFERTES?

Si, per al cas que es produeixin lesions de major entitat ,ja sigui per dol o imprudència greu o menys greu, o bé la defunció de la víctima de l’accident, és per la via penal que sol·licitem la indemnització corresponent així com la pena pertinent contra els acusats.

¿QUÈ OCORRE SI S’ARXIVA EN AQUESTS SUPOSATS LA CAUSA PENAL?

Que les pretensions indemnitzatòries estaran abocades a ser dirimides en la jurisdicció civil, mitjançant el procediment declaratiu corresponent.

¿QUI SÓN ELS PERJUDICATS EN CAS DE DEFUNCIÓ DE LA VÍCTIMA?

En cas de defunció, ostenten la condició de perjudicats el cònjuge vidu, ascendents, descendents, germans i els “cercles propers”, és a dir aquella persona que hagués conviscut familiarment amb la víctima durant un mínim de 5 anys immediatament anteriors a la defunció i fora especialment proper a ella en parentiu o afectivitat.

¿QUINS SÓN LES REGLES PER A LA DETERMINACIÓ DE LA INDEMNITZACIÓ?

Per a la determinació de la indemnització s’estableixen tres taules relatives a la defunció, seqüeles i lesions temporals i per al càlcul de l’import es tindrà en compte diferents factors, com pot ser l’edat de la víctima, els perjudicis soferts , entre uns altres, per la qual cosa per a la determinació del càlcul de la quantia a percebre s’analitza el cas concret.

Boza Advocats compta amb àmplia experiència en accidents de trànsit i responsabilitat civil

A Boza Advocats realitzem els càlculs d’indemnitzacions a percebre per les víctimes d’accidents de circulació,en comptar amb equip de metges i psicòlegs especialistes que concreten les lesions i seqüeles sofertes, i negociem amb les companyies d’assegurances fins a aconseguir un acord extrajudicial satisfactori per al nostre client.

En cas de no ser possible aquest acord, acudim a la via judicial i plantegem totes les demandes civils o denúncies penals necessàries i seguim tots els tràmits processals fins a dictar Sentència i obtenir la indemnització que cobreixi els danys i lesions sofertes, lucre cessant i dany emergent, interessos i costes ocasionades, a pagar per la companyia asseguradora corresponent.

A Boza Advocats som experts en propostes i negociacions amb les companyies d’assegurances a fi d’obtenir el màxim benefici per a les víctimes d’accidents de trànsit, intentat aconseguir acords extrajudicials que satisfacin als nostres clients.

Quan la via extrajudicial s’ha esgotat i la víctima no ha estat encara rescabalada pels danys i perjudicis soferts per l’accident, acudim davant els Tribunals amb la màxima satisfacció per als nostres clients i obtenir el pagament de la companyia d’assegurances de la indemnització sol·licitada amb el lucre cessant i interessos i costes del procediment judicial.


El nostre equip legal pot intervenir en situacions com:

  • Càlcul d’indemnitzacions a percebre per la víctima segons lesions i seqüeles determinades per equip mèdic i psicològic
  • Reclamació Extrajudicial de la indemnització per danys patrimonials a la companyia d’assegurances
  • Reclamació Extrajudicial de la indemnització per lesions de la víctima a la companyia d’assegurances
  • Reclamació Extrajudicial de la indemnització per defunció de la víctima a la companyia d’assegurances
  • Reclamació Judicial de la indemnització per danys patrimonials contra els intervinents en l’accident de circulació i contra la companyia d’assegurances
  • Reclamació Judicial per lesions sofertes així com per defunció de la víctima, quan no s’aconsegueix acord algun amb la companyia d’assegurances, contra aquesta i altres intervinents
  • Recursos judicials contra resolucions dictades
  • Actuacions de quantia màxima
  • Gestions per al cobrament de les quantitats acordades
  • Execució de Sentències i cobraments de la quantitats dictaminades