Dret Civil

El Dret Civil està present en la nostra vida quotidiana i adopta maneres molt diverses, com subscriure contractes, acceptar ofertes, reclamar quantitats degudes, o sol·licitar indemnitzacions per danys causats per terceres persones.

És important un bon assessorament jurídic abans de signar un contracte per conèixer tot l’abast del mateix.

El Dret Processal Civil ens porta a distingir entre els Procediments Monitori, Verbal i Ordinari , seguir tots els seus tràmits fins a la seva finalització i dictar-se Sentència. Així com interposar tots els Recursos necessaris contra les resolucions judicials que no s’ajustin als interessos dels clients.

¿UN MENOR D’EDAT POT CONTRACTAR?

No pot prestar el seu consentiment per contractar un menor no emancipat o un incapacitat.

¿QUÈ SÓN VICIS DEL CONSENTIMENT?

És quan el consentiment d’una de les parts o ambdues és prestat per error, violència, intimidació o dol i serà nul i com a conseqüència es produirà la nul·litat del contracte.

¿QUE SÓN LES ARRES PENITENCIALS?

Quan el venedor s’obliga a lliurar una cosa a canvi d’un preu cert que paga el venedor i aquest fa una paga i senyal, pot rescindir-se el contracte perdent-la el comprador o retornant-la duplicada el venedor.

¿QUÈ OCORRE SI L’OBJECTE DE LA COMPRAVENDA TÉ VICIS OCULTS?

Podem reclamar per això ja que d’haver-los conegut abans d’adquirir-la no s’hauria comprat o s’hagués pagat menys preu per ella.

¿HI HA UN DRET FORAL CATALÀ?

Si, hi ha un Dret Civil Català i figures jurídiques pròpies regulades.

¿HI HA DURADA MÍNIMA DE CONTRACTE LLOGUER?

El que lliurement pactin les parts, però si fos inferior a tres anys quan arribi el dia del venciment, es prorrogarà anualment fins a la durada mínima de tres anys, a excepció dels supòsits previstos legalment.

¿PER IMPAGAMENT PER PART D’ARRENDATARI D’UNA RENDA MENSUAL DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT PODEM DEMANDAR-HO?

Si, l’arrendador pot presentar una demanda de desnonament per falta de pagament, reclamar la quantitat deguda i recuperar la possessió de l’immoble.

¿ÉS POSSIBLE LA ENERVACIÓ DEL DESNONAMENT?

Si, en els processos de desnonament de finca per falta de pagament de les rendes o quantitats degudes per l’arrendatari, acaben si abans de celebrar vista l’arrendatari paga a l’arrendador les quantitats reclamades i que degui en aquest moment. Solament cal enervar el desnonament en una ocasió.

¿PODEN FER DUES PERSONES UN MATEIX TESTAMENT?

No, cada persona ha de disposar dels seus béns per després de la seva mort en un Testament propi.

¿QUÈ OCORRE SI ES MOR SENSE TESTAMENT?

Hereten els parents més propers, segons el grau de parentiu, primer seran els fills. És la successió abintestat.

SE SUPRIMEIXEN LES DECLARACIONS D’INCAPACITAT, LA PÀTRIA POTESTAT PRORROGADA O LA TUTELA DE MAJORS D’EDAT?QUÈ OCORRE SI ES MOR SENSE TESTAMENT?

Si, la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica se suprimeixen i només poden quedar subjectes a tutela els menors d’edat no emancipats en situació de desemparament o no subjectes a pàtria potestat, i la curatela és la mesura de suport de la persona amb discapacitat i a Catalunya, amb el seu dret civil propi, és l’assistent.

Més de 20 anys d’experiència en l’àmbit del Dret Civil

Són requisits per a l’existència d’un contracte el vàlid consentiment dels contractants, l’objecte lícit que sigui matèria del contracte i la causa de l’obligació que s’estableixi. I amb la correcta interpretació del contracte portem a l’èxit els acords suscritos.en cas d’incompliment d’obligacions, qualsevol de les parts pot iniciar un Procediment Civil, mitjançant Demanda que es presenta, segons la competència, al Jutjat de Primera Instància que correspongui i ve determinat els tràmits del procés a seguir segons la seva quantia i la seva matèria podent ser Monitoris, Verbals o Ordinaris.

A la demanda inicial li pot seguir la presentació d’escrit de contestació i, si escau, reconvenció, escrits d’al·legacions, proves, pràctica de les mateixes, vista oral, conclusions, i tots els tràmits fins a finalitzar el procés civil o recaure Sentència que, serà definitiva quan contra la mateixa ja no calgui interposar Recurs algun.

El dret civil també regula els actes mortis causa que són els que assorteixen efectes a la defunció de la seva otorgant com en els Testaments, i l’Acceptació de l’Herència pels seus hereus, legataris, legitimaris o, cas de morir sense Testament és necessari seguir el procediment ab-intestat davant Notario o en els Jutjats.

En la nostra dilatada experiència de més de quinze anys a Boza Advocats, sabem i ens consta que la prèvia intervenció nostra en l’assessorament i redacció dels contractes els imprimeix màxima eficàcia evitant judicis posteriors.

La nostra intervenció en procediments judicials garanteix l’èxit de les pretensions dels nostres clients.


Especialitzats en totes les àrees de Dret Civil, així com en:

 • Responsabilitat civil extracontractual-indemnitzacions
 • Contractes públics i privats
 • Contractes d’arrendaments
 • Contractes de compravenda
 • Garanties Immobiliàries – Hipoteques
 • Procediments de Desnonament i per impagament de la renda en contractes d’arrendaments
 • Procediments Monitoris de Reclamació de quantitat
 • Diligències preliminars
 • Procediments de Garantia i protecció de Drets fonamentals
 • Jurisdicció Voluntària
 • Preparació i redacció de documents de disposicions última voluntat i Testaments davant Notario
 • Successió Testada i Acceptacions d’Herència
 • Successions Abintestat
 • Procediments Civils Ordinaris i Verbals
 • Recursos Reforma i Apel·lació
 • Recursos de Cassació