Dret de família

El Divorci, la Separació, ja sigui temporal o definitiva, és la ruptura de la parella i d’un projecte en comú i la fallida d’una economia familiar.Les lleis actuals ens permeten aconseguir acords en els Convenis Reguladors per a la salvaguarda dels drets i interessos dels fills i els propis dels progenitors i cònjuges.

Quan l’acord és impossible, plantegem les Demandes Contencioses de Divorci i Separació davant els Tribunals fins a dictar-se Sentència que determina els efectes legals de la ruptura de la parella amb totes les qüestions personals i econòmiques i, si escau, amb la salvaguarda dels drets dels menors.

¿COM HAN D’EXERCIR-SE LES RESPONSABILITATS PARENTALS DELS CÒNJUGES RESPECTE ALS SEUS FILLS?

La guarda i custòdia dels fills ha d’exercir-se de la forma convinguda pels cònjuges i aprovada pel jutge, en cas contrari, la llei preveu que s’atingui al caràcter conjunt de les responsabilitats parentals (custòdia compartida) i si el jutge ho considera més convenient per al fill pot acordar que s’exerceixi de manera individual per un dels progenitors.

¿ÉS NECESSARI UN PLA DE PARENTALITAD?

És obligatori i ha de regular les formes en què tots dos progenitors exerceixen les responsabilitats parentals, és a dir, les tasques, intercanvis dels fills, vacances, tot el que comporta la guarda, educació i cura dels fills.

¿QUI ES QUEDA AMB L’ÚS DEL DOMICILI CONJUGAL?

Segons l’acord que ambdues parts aconsegueixin i venja a provat pro el Jutge. En cas contrari, s’atribueix al progenitor a qui correspongui la guarda dels fills comuns mentre duri aquesta o, segons els casos, al progenitor més necessitat.

¿QUAN S’EXTINGEIX EL RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL DE SEPARACIÓ DE BÉNS PER DIVORCI, SEPARACIÓ, NUL·LITAT O MORT D’UN DELS CÒNJUGES O PEL CESSAMENT EFECTIU DE LA CONVIVÈNCIA, ESTÀ PREVISTA LEGALMENT ALGUNA COMPENSACIÓ ECONÒMICA O PRESTACIÓ COMPENSATÒRIA?

Quan concorren els requisits legalment establerts i un cònjuge ha treballat per a la casa substancialment més que l’altre i és l’altre qui ha vist augmentar el seu patrimoni, té dret a una compensació econòmica per raó del treball; i quan un dels cònjuges resulta més perjudicat econòmicament que l’altre, i segons els requisits previstos, aquest també té dret a percebre una prestació econòmica.

¿COM ES DETERMINA LA PENSIÓ PER ALIMENTS A FAVOR DELS FILLS?

Segons la necessitat del alimentant i les possibilitats econòmiques del alimentista, mantenint sempre la salvaguarda dels drets dels menors i la màxima estabilitat econòmica i emocional d’aquests, podent acudir als mateixos col·legis i activitats extraescolars que realitzaven.

¿QUÈ ÉS PARELLA ESTABLE A NIVELL JURÍDIC?

Les que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial, durant més de dos anys ininterromputs, si tenen fill en comú i les que formalitzen la seva relació en escriptura pública.

¿ESTAN REGULATS ELS EFECTES DE L’EXTINCIÓ DE LA PARELLA ESTABLE?

Durant la convivència es regeixen pels seus pactes, al cessament de la convivència poden acordar els efectes i plasmar-los en un conveni per ser aprovats pel jutge. En cas contrari, la llei preveu els efectes de l’extinció de la seva relació estable de parella i s’acudeix a un judici.

¿EN UNA RUPTURA DE PAREJA CON ANIMALES DE COMPAÑIA PUEDE REGULARSE?

Si, la Ley 17/2021 de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales, considera que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad y se puede regular sobre el tiempo de convivencia y cargas asociadas a los mismos, teniendo en cuenta el interés de los miembros de la familia y el bienestar del animal.

¿PER TOT AIXÒ ÉS NECESSARI ADVOCAT?

En tot procés matrimonial és obligatori acudir davant els Tribunals defensat pro Advocat i representat per Procurador, encara que sigui en procediments de mutu acord.
Si s’aconsegueix mutu acord entre ambdues parts i no hi ha fills també pot formalitzar-se la ruptura i el divorci davant Notario.

Boza Advocats, experts en Dret de Família

Davant la ruptura matrimonial i la crisi definitiva de parella tramitem el Divorci i la Separació de mutu acord, signant el Conveni Regulador dels seus efectes corresponent. No obstant això, quan això no és possible, instem la Demanda Contenciosa i seguim tots els seus tràmits fins a dictar Sentència. Igualment, en ser necessari, sol·licitem l’adopció de Mesures prèvies o coetànies a la Demanda principal i celebrem la Vista i seguim tots els tràmits.
Quan és una parella de fet, presentem Demanda i seguim, igualment, tots els tràmits jurídics fins a obtenir Sentència. Si la sentència obtinguda no satisfà els interessos dels nostres clients, interposem els Recursos previstos legalment.

En els més de vint anys d’exercici de la professió i més de quinze anys a Boza Advocats, la nostra prioritat és la salvaguarda dels interessos dels nostres clients i tramitar els divorcis de manera àgil i sense major complexitat que la que l’assumpte requereixi, amb índexs alts de satisfacció per als nostres clients en aconseguir situacions justes per a les parts i protegides per als fills.


Especialistes en:

 • Mesures Provisionals en els Procediments de Pareja de fet
 • Divorci de mutu acord
 • Divorci Contenciós i Mesures Provisionals
 • Separació de mutu acord
 • Separació Contenciosa i Mesures Provisionals
 • Mesures Provisionals Prèvies a les Demandes de Nul·litat, Separació o Divorci
 • Dissolució de Parelles de fet
 • Modificació de Mesures de Divorci/Separació acordades per Sentència
 • Pensions per Aliments per als Fills
 • Pensió Compensatòria per al cònjuge
 • Compensació econòmica per raó de treball per al cònjuge
 • Pensió per Aliments per al cònjuge
 • Custòdia i Pàtria Potestat de fills
 • Tuteles y Curateles
 • Adopcions
 • Filiació
 • Incapacitad
 • Nul·litat Matrimonial Civil i Canònica davant Tribunals Eclesiàstics i la Trencada de Madrid
 • Ejecució de Sentencies
 • Recursos d’Apel·lació i Vista en l’Audiència Provincial
 • Recursos de Casació