Dret Esportiu

L’esport, en els seus múltiples i molt variades manifestacions, s’ha convertit en el nostre temps en un instrument d’equilibri, de relació i d’integració dels éssers humans en relació al món que li envolta i és un element educatiu tant per als esportistes d’elit com para els que ho utilitzen simplement com a instrument d’equilibri psicofísic de la persona.

A Boza Advocats assessorem a clubs i federacions esportives així com a esportistes, en l’àmbit jurídic-esportiu, evitant la confrontació i resolent dins dels valors propis de l’esport. No obstant això, esgotades totes les vies extrajudicials acudim davant els comitès de disciplina i davant els jutjats i tribunals per obtenir la satisfacció total de l’esforç realitzat.

¿COM ES CONSTITUEIX UN CLUB ESPORTIU?

La constitució de nous clubs haurà de formalitzar-se mitjançant Acta atorgada en document públic o privat, i haurà d’adjuntar-se a aquesta Acta entre altres documents els Estatuts del Club.

¿QUE ÉS L’ASSEMBLEA GENERAL D’UN CLUB ESPORTIU?

És l’òrgan suprem de govern integrada per tots els socis de ple dret. I qui ha d’escollir la Junta Directiva i tots els càrrecs que componen el club. El president és el representant legal del mateix i presideix els diferents òrgans.

¿REQUISITS PER CONSTITUIR UNA FEDERACIÓ ESPORTIVA CATALANA NOVA?

Per a la constitució d’una federació esportiva catalana nova serà necessari l’existència i pràctica habitual i competitiva prèvia d’un esport específic o modalitat esportiva que no estiguin assumits per cap federació reconeguda o que no constitueixin una disciplina derivada d’una modalitat esportiva.

¿REQUISITS PER CONSTITUIR UNA FEDERACIÓ ESPORTIVA ESPANYOLA NOVA?

Parell el cas d’una federació esportiva nova espanyola, serà necessari l’existència de la corresponent Federació internacional, reconeguda pel Comitè Olímpic Internacional, i amb suficient implantació en l’entorn europeu i mundial, així com l’interès esportiu nacional o internacional de la modalitat, l’existència de competicions d’àmbit internacional amb un nombre significatiu de participants en les mateixes i convocatòries celebrades, la implantació real de la modalitat esportiva al país, així com la seva extensió, és a dir, el nombre de practicants existents a Espanya i la seva distribució al territori nacional, el reconeixement previ per la Comissió Directiva del Consell Superior d’Esports de la modalitat que es tracti, la viabilitat econòmica de la nova Federació.

¿QUINES FORMALITATS ES REQUEREIXEN EN TOTS DOS CASOS?

En tots dos casos, haurà de formalitzar-se necessàriament atorgant un acta fundacional subscrita per representants legals o membres d’un mínim de 10 entitats esportives, per al cas de Catalunya i 65 clubs esportius, radicats almenys, en sis Comunitats Autònomes, o per nou Federacions d’àmbit autonòmic

Quedarà vàlidament constituïda quan sigui reconeguda per l’Administració Esportiva corresponent. Aquests estatuts han de ser aprovats inicialment pels mateixos socis constituïts en Assemblea General a fi de poder-se inscriure’s la mateixa en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya per al cas de les catalanes o bé en el Registre d’Associacions Esportives del Consell Superior d’Esports per al cas de les espanyoles,i serà en aquest moment quan quedarà vàlidament constituïda la Federació.

¿COM ES CONVOQUEN ELECCIONS EN FEDERACIONS ESPORTIVES?

La convocatòria per a l’elecció del càrrec de la junta Directiva de les Federacions Esportives ha d’acordar-se en l’Assemblea General, havent-se de fixar un ordre del dia on ha de constar les propostes del procediment que ha de seguir-se per a l’elecció, la del reglament i calendari electoral així com nomenament de la Junta Electoral.

¿COM ES TRAMITEN EXPEDIENTS SANCIONADORS?

Els expedients sancionadors són iniciats pels comitès de competició i disciplina contra els socis o clubs quan s’infringeixen els Estatuts i Reglaments interns d’un club o d’una federació. Es divideixen en dues fases, la instructora i la sancionadora i acaba amb la resolució que pot ser desestimatòria o sancionatòria.

¿CAL INTERPOSAR RECURSOS DAVANT RESOLUCIONS ESPORTIVES?

Contra aquestes resolucions, es podrà presentar recurs d’apel·lació al Comitè d’Apel·lació i contra aquesta resolució podrà presentar-se Recurs davant el Tribunal Català de l’*Esport, per al cas de federacions i clubs d’àmbit català i davant el Comitè Español de Disciplina Esportiva per al cas de federacions i clubs d’àmbit estatal, esgotant en aquests casos la via administrativa, per la qual cosa finalment aquestes resolucions són susceptibles de ser recorregudes davant els tribunals ordinaris.

Àmplia experiència en l’àmbit del Dret Esportiu

En Boza Advocats duem a terme tots els tràmits i gestions necessaris per a la constitució de nous clubs i federacions esportives, tant d’àmbit català com a estatal, i totes les modificacions d’estatuts necessàries de clubs i federacions ja existents.
Preparació de les Assemblees Generals i Juntes directives de l’ordre del dia, motius d’impugnació, aixecament d’actes, qüestions jurídiques vàries. Igualment, preparem i seguim tots els tràmits per convocar eleccions de clubs i federacions i donar un assessorament jurídic a les Juntes electorals que ho precisin.
Especialistes en tema de dopatge esportiu i en expedients disciplinaris per infracció esportiva amb sanció esportiva i que també pot donar lloc a un procediment judicial davant els Tribunals ordinaris.


Especialitzacions en Dret Esportiu:

  • Esportistes, Clubs i Federacions: assessorament i defensa segons la llei catalana de l’esport i l’espanyola.
  • Constitució de clubs i federacions noves
  • Preparació i celebració d’Assemblees Generals Extraordinàries i Ordinàries en clubs i Federacions, i assessorament dels Socis en acudir a elles
  • Preparació de processos electorals, o impugnar els constituïts de manera irregular, i assegurar a Clubs i Federacions el vàlid nomenament de la seva Junta Directiva
  • Tramitar els expedients sancionadors de competició de competició i disciplina contra socis o clubs o qualsevol que infringeixi els Estatuts i Reglaments interns d’un club o federació davant els organismes disciplinaris sancionadors i Comitès de Disciplina Esportiva i Comitès d’Apel·lació
  • Recursos, al·legacions i actuacions davant els jutjats ordinaris nacionals i Internacionals i Tribunals com a Tribunal Català de l’Esport i TAS
  • Dopatge Esportiu.