Dret mercantil

Pràcticament la totalitat de les empreses espanyoles s’acullen al model de societat mercantil capitalista. Per això, en constituir una societat, és important assessorar-se i saber quin és la més adequada per a cada cas.

Pot trobar-se en situació d’insolvència, és a dir, no poder pagar els seus crèdits i ser per raons sobrevingudes, i per a això està el procediment concursal, per detenir la meritació d’interessos i possibilitar una quitació i espera que faci possible complir en el temps, amb les obligacions que en aquest moment no poden fer-se efectives.

També pot ser el creditor d’una persona física o jurídica immersa en un concurs de creditors, llavors s’ha de comunicar el crèdit al concursat, a l’objecte que sigui inclòs tant en l’informe concursal com en la proposta de conveni i poder obtenir el cobrament almenys d’una part del deute.

¿QUÈ SÓN LES SOCIETATS DE CAPITAL?

La Societats de capital són de caràcter mercantil i vénen regulades pel Reial decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital i poden ser de tres tipus: societats anònimes, de responsabilitat limitada i comanditàries per accions.

¿QUÈ UNA SOCIETAT ANÒNIMA (S.A.)?

És la societat que la seva capital social està dividit en accions i s’integra per les aportacions de tots els socis, els qui no respondran personalment dels deutes socials i la capital social dels quals no podrà ser inferior a 60.000.-€.

¿QUÈ ÉS UNA SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA?

És la societat que la seva capital social està dividit en participacions socials i s’integra per les aportacions de tots els socis, els qui no respondran personalment dels deutes socials i la capital social dels quals mínim no podrà ser inferior a 3.000.-€.

¿PODEN SER AQUESTES SOCIETATS UNIPERSONALS?

Les societats anònimes i les de responsabilitat limitada poden ser constituïda per dues o més socis o també unipersonal, és a dir constituïda per un únic soci o bé per dos o més socis, quan totes les participacions hagin passat a ser propietat d’un únic soci.

¿QUÈ ÉS UNA SOCIETAT COMANDITÀRIA PER ACCIONS?

La seva capital social està dividit en accions que s’integren per les aportacions de tots els socis, un dels quals, almenys, respondrà personalment dels deutes socials com a soci col·lectiu i la capital social del qual no podrà ser inferior a 60.000.-€.

¿COM ES CONSTITUEIXEN LES SOCIETATS DE CAPITAL?

En Escriptura Pública atorgada pels socis fundadors i amb la necessària elaboració dels estatuts de la societat de capital, que regirà el funcionament de la mateixa, havent de constar tots els seus requisits com la denominació, objecte, capital, i haurà d’inscriure’s en el Registre Mercantil del domicili social de la societat.

¿QUAN ES DISSOL UNA SOCIETAT DE CAPITAL?

Les societats de capital es dissoldran pel transcurs del terme de durada fixat en els estatuts o bé pel transcurs d’un any des de l’adopció de l’acord de reducció del capital social per sota del mínim legal. La dissolució de la societat obre el període de liquidació.

¿QUÈ ÉS EL CONCURS DE CREDITORS?

El Concurs de Creditors és la figura legal per la qual qualsevol empresari individual o societari, o bé un particular, sol·licita l’auxili judicial per obtenir una declaració en la qual es nomena un administrador concursal, perquè sota la supervisió del jutge que hagi de conèixer de l’assumpte, s’administri la societat o el patrimoni de la persona física, fins a arribar a una decisió final.

¿QUI POT INSTAR EL CONCURS DE CREDITORS?

El concurs ho pot sol·licitar el propi deutor (concurs voluntari), o els seus creditors (concurs necessari), així com el mediador concursal.

Àmplia experiència en l’àmbit del Dret Mercantil

A Boza Advocats, li assessorarem i li facilitarem tots els tràmits necessaris per constituir una societat de capital o modificar una ja existent amb la redacció dels seus estatuts , elevar a Escriptura pública i inscriure en el Registre Mercantil. Així com assistir a les reunions de socis i accionistes, a les seves Juntes i assessorament integral per al bon funcionament de l’empresa.

Igualment, promoure els concursos de creditors o comparèixer en ells en reclamació del crèdit hagut d’i exigir el seu pagament al concursat.

A Boza Advocats oferim els nostres serveis jurídics per a l’obtenció de màxim garantia d’èxit en la constitució de la seva societat de capital i bon funcionament de la mateixa.

Igualment, la nostra prioritat és que en casos d’insolvència per causes sobrevingudes puguin superar-se i sinó poder acollir-se a un procediment concursal.

Quan el nostre client és el creditor actuem amb màxima eficiència per aconseguir el pagament dels seus crèdits i siguin liquidades els deutes amb ell contretes.


Especialitzats en totes les àrees de Dret Mercantil, així com en:

  • Constitució de societats de capital
  • Elaboració d’estatuts socials
  • Inscripció en el Registre Mercantil corresponent
  • Transformació, fusió i absorció de les societats mercantils
  • Escissió, dissolució i liquidació de societats
  • Instar el concurs de creditors per al cas d’insolvències i seguiment de tots els tràmits processals
  • Comunicació al concursat dels crèdits deguts al creditor a l’objecte que sigui inclòs tant en l’Informe concursal com en la proposta de conveni i seguiment de tots els tràmits processals.