dret penal

El Dret Penal creiem que és aliè a les nostres vides, alguna cosa que mai ens ocorrerà o en el que no ens veurem barrejats, i no obstant això és fàcil trobar-se en un procés penal.


A Boza Advocats lluitem pels seus interessos tant si es tracta de Denunciat com de Denunciant.


Quan qui acudeix al nostre despatx ha estat víctima d’un Delicte dels previstos en el nostre Codi Penal, presentem Denúncia davant la Policia o els Jutjats, i defensem els seus interessos com a Denunciant perquè es condemni a l’autor/s i obtingui el rescabalament dels danys soferts, amb la responsabilitat civil que d’això es deriva.

Quan és el Denunciat per un Delicte, seguim tots els tràmits fins a celebrar-se Judici oral i dictar-se Sentència.

Si recau Sentència contrària a l’interès del client interposem els Recursos corresponents.

¿ENCARA EXISTEIXEN ELS JUDICIS DE FALTES?

Des de Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica el Codi Penal, que va entrar en vigor l’1 de juliol 2015, se suprimeixen les faltes que històricament es regulaven en el Llibre III del Codi Penal, i ara poden trobar resposta a través del sistema de sancions administratives i civils.

¿EN ELS DELICTES CONTRA LA PROPIETAT I EL PATRIMONI, QUINA RESPOSTA DÓNA LA LLEI ALS PROBLEMES QUE PLANTEJA LA MULTIREINCIDÈNCIA I LA CRIMINALITAT GREU?

Existeix un supòsit agreujat aplicable a la delinqüència habitual i els supòsits de menor gravetat, que anteriorment se sancionaven com a falta, com per exemple la Falta de Furt, es regulen ara com a delictes lleus.

¿QUÈ SÓN ELS DELICTES DE CIBERBULLING, EL STALKING ,SEXTING O LA SEXTORSIÓ?

En ocasions, en una relació de parella, poden donar-se determinades converses, intercanvis de fotografies o vídeos amb imatges de contingut íntim o sexual,i arribada la ruptura, es converteix en l’instrument idoni per provocar sobre l’ex parella una violència psicològica extrema que ve tipificat com a Delicte.

¿QUAN HI HA UN DELICTE DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE O VIOLÈNCIA MASCLISTA?

Quan actua la violència com a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, i s’exerceix sobre aquestes per part d’els qui siguin o hagin estat els seus cònjuges o d’els qui estiguin o hagin estat lligats a elles per relacions similars d’afectivitat, àdhuc sense convivència.

QUAN ÉS DELICTE D’AGRESSIÓ SEXUAL?

Llei Orgànica 10/2022 de 6 de setembre de garantia integral de la llibertat sexual (coneguda com la llei del sol sí és sí), estableix que es considera violència sexual qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit o que condicioni el lliure desenvolupament de la vida sexual en qualsevol àmbit públic o privat, incloent-hi l’àmbit digital. El consentiment és el que vertebra la norma. Desapareix l’abús sexual per considerar-se ja que totes aquelles conductes que atempten contra la llibertat sexual sense el consentiment de l’altra persona, seran considerades agressions sexuals

¿QUAN S’ACORDA LA PRESÓ PERMANENT REVISABLE?

Només per a aquells delictes d’extrema gravetat, com són assassinats especialment greus, homicidi del Cap de l’Estat o del seu hereu, de Caps d’Estat estrangers i en els supòsits més greus de genocidi o de crims de lessa humanitat, en els quals està justificada una resposta extraordinària mitjançant la imposició d’una pena de presó de durada indeterminada (presó permanent), si ben subjecta a un règim de revisió.

¿COM ÉS EL RÈGIM DE PENES I LA SEVA APLICACIÓ?

Són diferents la penes a imposar segons el delicte comès i vénen establertes en el Codi Penal. També està prevista la suspensió i la substitució de les penes privatives de llibertat, segons els casos.

¿PODEM CANCEL·LAR ELS ANTECEDENTS PENALS?

La cancel·lació d’antecedents penals podem obtenir-la del Ministeri de Justícia en sol·licitar-la després d’haver extingit el condemnat la seva responsabilitat penal i pel transcurs dels terminis de temps que la llei determina a aquest efecte.

Més de 20 anys d’experiència en l’àmbit del Dret Penal

BOZA ADVOCATS  estem especialitzats en Dret Penal portant l’Acusació o Defensa de tot Delicte, presentat Denúncies, assistint a les Declaracions davant Policia, davant els Jutges i tota la Fase d’Instrucció, tant en Denunciants o Denunciats.

Seguir els procediments penals per tots els seus llits fins a la celebració de l’acte de Judici Oral, per aconseguir una Sentència Absolutòria o, en cas de condemna, sigui aquesta una pena lleu o mínima segons el Delicte. La celebració del Judici Oral, amb dedicació exclusiva i en tantes sessions com requereixi i en qualsevol Jutjat d’Espanya.
Realitzem tots els tràmits d’execució de la pena acordada per Sentència ferma i els relatius a dret penitenciari, així com escrits i recursos de l’intern.
Experts en Procediments de Sumari i en Procediments del Tribunal de Jurado, guanyant amb èxit els assumptes a favor dels nostres clients..

En els més de vint anys d’exercici de la professió i més de quinze anys a Boza Advocats lluitem els temes penals fins al final i amb total garantia dels drets dels nostres clients.
La nostra vocació jurídica s’alia amb la vocació de servei i aconseguim un òptim resultat per a satisfacció dels nostres clients.

Especialitzats en totes les àrees de Dret Penal i en tots els Delictes, així com en:

 • Alcoholèmies i Delictes contra la Seguretat Vial
 • Alçament de béns
 • Apropiació indeguda i Estafes
 • Assassinat i Homicidi
 • Suborn i Prevaricació i Corrupció de funcionaris públics i polítics
 • Calúmnies i Injúries i contra l’Honor
 • Delictes contra la Salut Pública i Drogues
 • Delictes Informàtics
 • Delictes contra el Medi ambient i els Recursos Naturals
 • Dret Penal-Matrimonial
 • Dret Penitenciari
 • Falsedats en Documents Públics i Privats
 • Maltractament físic i psíquic en l’àmbit familiar
 • Menors
 • Lesions Greus i Lleus
 • Violència de Gènere o Violència Masclista.